Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

Faunabeheer

Faunabeheer

De oppervlakte van de gronden van de Drentse Boermarken telt meer dan 200.000 ha. Het faunabeheer van deze enorme oppervlakte is een verantwoordelijke taak die op de schouders van de Boermarken rust. Dat dit zorgvuldig en duurzaam gebeurt is bepalend  voor het voortbestaan van de fauna en daarmee ook van de individuele Boermarken. Het faunabeheer en de Boermarken zijn al eeuwen nauw aan elkaar verbonden. 

Faunabeheer algemeen

De gronden gelegen in de Boermarken worden veelal verhuurd als 1 jachtveld aan een jachtcombinatie welke bestaat uit meerdere jagers (maximaal 1 jager per 40 ha). De opbrengsten hiervan kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt en is per Boermarke verschillend. Veelal worden de inkomsten van het faunabeheer gebruikt voor het investeren in machines welke door de leden/boeren gehuurd kunnen worden en ingezet op de gronden in en om de Boermarke. Daarnaast worden de inkomsten ook wel geïnvesteerd in sociaal culturele projecten (bijv. een ijsbaan, AED of bibliotheek) of worden deze gebruikt voor onderhoud van de eigendommen van de Boermarken. Een andere optie is het uitkeren van de inkomsten aan de leden van de Boermarken afhankelijk van de inbreng (aantal ha) van het betreffende lid. 

Faunabeheer

Er komt veel bij kijken bij faunabeheer. Er wordt dan ook veel wettelijk geregeld in de Wet Natuurbescherming. Deze wet is de vervanger van oa de Flora en Fauna Wet.
Faunabeheer bestaat uit jacht, beheer en schadebestrijding. 

  • Jacht: Deze heeft betrekking op vijf soorten (haas, konijn, wilde eend, fazant en houtduif) Deze beschermde inheemse diersoorten worden ook wel de wildsoorten genoemd. Deze soorten zijn in bepaalde perioden van het jaar bejaagbaar. De regels voor de jacht worden landelijk vastgesteld.
  • Beheer en schadebestrijding betreft het beheer van diersoorten (ree) en bestrijding van schade. Er mag worden gejaagd wanneer dieren schade veroorzaken, of om te beheren. Provincie, natuurorganisaties en jagers maken vooraf een faunabeheerplan voor dat beheer. Daarin staat welke activiteiten nodig zijn voor een evenwichtige natuur. Beheer door bestrijding met het geweer is echter steeds pas het laatste middel dat wordt ingezet, als andere maatregelen onvoldoende soelaas bieden.

Weidevogelbeheer

patrijsBoermarken waren en zijn nauw betrokken bij het weidevogelbeheer. In het verleden is in nauwe samenwerking met het Ministerie van Landbouw ook gewerkt aan het Herstelplan leefgebied Patrijs. Ook de jacht, populatiebeheer en schadebestrijding kregen veel aandacht. Boermarken waren en zijn nauw betrokken bij het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland.

Hedendaags

Waarbij vroeger de nadruk bij de jachtcombinaties voornamelijk op de uitvoering van de jacht lag, is de rol van de jachtcombinaties hedendaags serieus veranderd. Steeds meer bestaan de activiteiten van jagers uit biotoopverbetering, weidevogelbescherming, advisering, faunatellingen en het in kaart brengen van predatie. Deze activiteiten worden samen met de leden van de boermarken en vrijwilligers uitgevoerd. 
De Boermarken kiezen zorgvuldig een jachtcombinatie welke het faunabeheer in hun Boermarke uitvoert. Veelal wordt 1 keer per jaar een jachtdag georganiseerd waarbij de leden Boermarke meegaan als drijvers. Deze dag staat in teken van saamhorigheid en gezelligheid. Tijdens de jacht, de maaltijd en de afsluitende borrel leren de leden en de jagers elkaar beter kennen en wordt veelal de stand van de fauna in de Boermarke besproken en hun inspanningen tbv de fauna geëvalueerd.